آبونمان

گاهی فراموش می کنیم در یک ماه حتی یک بار صدقه بدهیم و یا به دیگران کمک کنیم و آن قدر در گیر کارهای روزمره می شویم که از یاد می بریم شاید یکی در کنار ما، هر چند اندک به کمکی نیاز دارد.
یکی از روش های مشارکت در امور خیریه پرداخت آبونمان(مبلغ ماهیانه) برای افرادی است که دوست دارند در تاریخ مشخصی صدقه ای را پرداخت کنند و از محرومی حمایت کنند.
شما می توانید به صورت ماهیانه با پرداخت مبلغی مشخص از ۵.۰۰۰ تومان تا هر اندازه که دوست دارید به حساب خیریه بایت صدقه، کمک مردمی، رد مظالم و…. واریز نمایید.
خداوند به واسطه بخشش های شما از جایی که نمی دانید یاریتان خواهد کرد.