یاری رساندن و کمک کردن به کودک و مستمند کار بزرگی است.
قبول کردن تکفل یک خانواده یا کودکی که نیازند کمک می باشد از لذت بخش ترین کارها است. در این راستا خیریه برای شما خیرینی که به دنبال ایجاد امید و ثمربخشی در زندگی هستید بخش تکفل را بنیان گذاری کرده تا بتوانید از ماهی ۵۰.۰۰۰ تومان تا هر مبلغی که تمایل دارید در این کار خوب و انسان دوستانه صرف نمایید.