پزشکی و درمان

در راستای امر و توصیه رهبر عزیز انقلاب که فرمودند "دوست دارم در خانه ای که بیمار وجود دارد خانواده درد دیگری غیر از بیماری نداشته باشد"
خیریه سفره سخاوت برای کاهش عوارض ناشی از بیماری و کمک به درمان سریعتر بیماران و کاهش رنج ایشان اقدام به تامین بخشی از هزینه درمان نیازمندان و یا تقبل تمام هزینه ها در صورت امکان دارد.

برخی از این حمایت ها عبارتست از:
- پرداخت کمک هزینه‌ی نقدی با ارائه فاکتور از مراکز درمانی به مددجویان
- کمک به تهیه دارو با بیش از ۷۰ درصد تخفیف توسط داروخانه های طرف قرارداد
- معرفی به مراکز درمانی همیار
- ارتباط و مکاتبه با واحد مددکاری مراکز درمانی دولتی جهت کاهش هزینه های درمان
- کمک هزینه خدمات پیراپزشکی و توانبخشی