داشتن سرپناه و مسکن مناسب یکی از نیازهای اساسی بشر و به تبع آن یکی از مهم ترین رویکردهای حمایتی خیریه سفره سخاوت در جهت رفع نیاز مددجویان عزیز می باشد که شامل موارد زیر است:
- تعمیر و بازسازی خانه های آسیب دیده
- پرداخت کمک هزینه های نقدی برای امور منزل از قبیل:
• اجاره ماهانه
• پرداخت ودیعه مسکن
• یاری به مددجویان جهت پرداخت اجاره عقب افتاده
• کمک برای پرداخت قبوض آب، برق، گاز مددجویان