کمک مردمی

شادی روحی ما انسان ها در گرو کمک به دیگران است

همیشه دوست داریم به دیگران کمک کنیم؛ به پیرزنی برای رساندش به خانه، به پسری که پشت چراغ قرمز گل می فروشد و به یتیمی که در اندوه نداشتن خانواده به سر می برد.
هم نوع دوستی خصلت خوب انسان است و متعلق به مکان یا زمان خاصی نیست.
خیریه سفره سخاوت برای شما خیر گرامی که دوست دارید در هر ساعت از شبانه روز و هر مکانی به هم نوع خود کمک کنید این امکان را فراهم نموده است تا با واریز هر مبلغی که دوست دارید یاری رسان دیگران باشید.