کاریابی و اشتغال

واحد اشتغال و کاریابی خیریه سفره سخاوت با هدف ایجاد زمینه های اشتغال و حرفه آموزی و در نهایت خودکفایی مددجویان مورد حمایت تشکیل شده است.
خیرین گرامی میتوانند در صورت امکان جهت ایجاد اشتغال و یا توانمند سازی مددجویان جویای کار با ما از طریق بخش تماس با ما در ارتباط بوده و همکاری نمایند.